You need to upgrade your Flash Player

Внесення змін до правил вступу в академію

Зміни до правил прийому
Національної академії статистики, обліку та аудиту

Держкомстату України у 2010 році


1. У розділі V


пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 Розділу VІ цих Змін до Правил прийому).

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році»;

доповнити розділ після пункту 5.3 новим пунктом 5.4 такого змісту:

«5.4. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії Національної академії статистики, обліку та аудиту».

У зв’язку з цим пункти 5.4-5.12 вважати відповідно пунктами 5.5-5.13;

доповнити пункт 5.6 новим абзацом такого змісту:

«Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у Національній академії статистики, обліку та аудиту за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше».


2. У розділі VІ


Доповнити пункт 6.1 новим абзацом такого змісту:

«Національна академія статистики, обліку та аудиту за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до НАСОА, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до НАСОА, становить не нижче 170 балів з кожного предмета»

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

«6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в таблиці 1 до цих Змін до Правил прийому) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, в тому числі для осіб, що отримали повну загальну середню освіту в минулі роки, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктом 5.6 розділу V Правил прийому випадків»;

доповнити розділ новим пунктом 6.9 такого змісту:

«6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень».


3. Пункт 8.2 розділу VІII викласти в такій редакції


«8.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України».

4. За текстом цих Правил слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

5. Доповнити ці Зміни до Правил прийому Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2010 році таблицею 1, що додається.

6. Зміни у перелік конкурсних предметів на напрями підготовки та визначення вступних випробувань для осіб, які вступатимуть на навчання без відриву від виробництва і отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, наведені у Змінах до додатку 4 до Правил прийому до Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.